Now playing: Naruto Dodging 2


Game description
Guide Naruto to avoid the Ninja Shuriken